0
پروژه های توسعه منابع آب، آبیاری و زهکشی
0
پروژه های آب و فاضلاب
0
پروژه های کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
0
پروژه های محیط زیست
0
پروژه های مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
0
پروژه های اقتصادی و گردشگری

خدمات مشاوره:

 • پایه 1 شبکه های آبیاری و زهکشی
 • پایه 3 خدمات اقتصادی
 • پایه 3 حفاظت و مهندسی رودخانه
 • پایه 3 تأسیسات آب و فاضلاب
 • پایه 3 محیط زیست
 • پایه 3 کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
 • پایه 3 مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
 • پایه 1 مشاوره روش های نوین آبیاری
 • پایه 3 پدافند غیرعامل از وزارت نیرو

 

خدمات پیمانکاری:

 • پایه 2   بهره برداری نگهداری شبکه های آبیاری زهکشی
 • پایه 3   بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی سدها
 • پایه 5   رشته آب